عاشقانه ادیبانه

عاشقانه ادیبانه

گنجور 187; وحشی 187; گزیده اشعار 187; ترکیبات 187; شرح پریشانی گنجور 187; وحشی 187; گزیده اشعار 187; ترکیبات 187; شرح پریشانی
ادامه خواندن عاشقانه ادیبانه